Стипендіальна програма Gaude Polonia


СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МІНІСТРА КУЛЬТУРИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА “GAUDE POLONIA”

Національний Центр Культури у Варшаві оголошує конкурс на отримання піврічної стипендії у Польщі в рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща “GAUDE POLONIA”. Програма “Gaude Polonia” призначена для молодих митців і перекладачів польської літератури з країн Центрально-Східної Європи.

Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 липня 2015 року. Відбір стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від кандидатів вимагається володіння польською мовою, щонайменше на початковому рівні. Заявки про участь у програмі прийматимуться до 15 жовтня 2014 року.

Заявки можна складати в Польському Інституті у Києві та безпосередньо в Національному Центрі Культури у Варшаві.

Детальну інформацію про програму Gaude Polonia можна отримати в Національному Центрі Культури у Варшаві (тел. +48-22-21-00-121, email: bogumila.berdychowska@nck.pl).

Формуляр анкети

Формуляр рекомендаційного листа

Принципи надання стипендій за Програмою „Gaude Polonia” у 2015 році

Стипендії надаються в таких царинах:

1) кіно

2) фотографія

3) історія кінематографії і кінокритика, історія музики і музична критика, історія і критика мистецтва, театру

4) реставрація творів мистецтва

5) література / переклад

6) музейна справа

7) музика

8) візуальне мистецтво

9) театр

В рамках стипендії, стипендіат отримує 3 500 злотих (три тисячі пятсот злотих) брутто щомісяця та 5 000 злотих (пять тисяч злотих) брутто на придбання матеріалів і знарядь, необхідних для виконання Проекту Стипендії (шляхом повернення сум витрат на основі фактур).

NCK гарантує стипендіатові допомогу з боку індивідуального куратора та проживання.

Стипендії виплачуються на підставі двосторонньої угоди, підписаної між NCK і Стипендіатом.

Заявникам, які братимуть участь у конкурсі, стипендії можуть бути надані на період від 1 лютого до 31 липня 2015 року.

Повноважні заявники

В конкурсі можуть брати участь фізичні особи, які:

1) займаються художньою творчістю, популяризацією культури і турботою про пам`ятки, які можуть представити власні видатні творчі досягнення у своїй царині;

2) намагаються отримати стипендію з метою реалізації визначеного Проекту Стипендії, що матиме суттєву художню цінність;

3) є громадянами України;

4) не старші 40 років, у виняткових випадках – не старші 45 років.

Строк і порядок прийому заявок

1) Термін надання Заявок закінчується 15 жовтня 2014 р.

2) Умовою розгляду Заявки є її надіслання до NCK або Польського Інституту у Києві до 15.10.2014 року:

Одного примірника заповненого формуляра-заявки у паперовому вигляді, підписаного Заявником (зразок формуляра-заявки – додаток 1 додається до цього Положення);
Оригіналів щонайменше двох рекомендацій, які повинні бути датовані роком, в якому подається Заявка (зразок формуляра – додаток 2 до цього Положення);
Порт-фоліо у паперовому вигляді або на диску CD/DVD.

Матеріали, про які йдеться в абз. 2, необхідно подати особисто або надіслати поштою на адресу:

Польський Інститут у Києві – вул. Б. Хмельницького, 29/2 oф. 17, 01-030 Київ.

Національний центр культури – ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

У разі надсилання матеріалів поштою, датою прийому Заявки буде вважатися дата поштового штемпеля.

Формальні помилки

Не будуть розглядатися по суті ті заявки, в яких буде виявлена одна з нижчезазначених формальних помилок:
1) Заявка на стипендію надіслана після закінчення терміну подання Заявок;

2) Недоставлена рекомендація або доставлена вже після закінчення терміну прийому Заявок;

3) Рекомендація видана особою, яка має родинні зв`язки із Заявником, або іншим Заявником, який також намагається отримати стипендію „Gaude Polonia”;

4) У випадку, якщо Заявник складе рекомендацію іншому Заявникові, який також намагається отримати стипендію „Gaude Polonia”, у такому випадку, обидві Заявки не будуть розглядатись.

Формальні і суттєві вимоги

Заявка про надання стипендії складається з:
1) Заповненого формуляра-заявки в паперовому вигляді: детально описана концепція проекту повинна містити головну мету звернення за стипендією, програму і місце реалізації, обґрунтування доцільності надання стипендії та значення стипендії для заявника-стипендіата, назва установи, яку він представляє, та країну свого походження;

2) Рекомендації:

a) Рекомендації повинні бути від осіб, які в даній царині є визнаними постатями;

b) Рекомендації повинні бути датовані тим роком, в якому подається Заявка про стипендію;

c) Рекомендація повинна містити: дані Заявника (імя і прізвище), дату оформлення рекомендації, дані особи, яка рекомендує (імя і прізвище), власноручний підпис особи, яка видає рекомендацію, зміст суті рекомендації;

d) Рекомендації повинні бути оформлені на бланку рекомендації;

e) Беруться до уваги також рекомендації, написані без використання формуляра, але вони повинні містити дані, зазначені у попередньому пункті;

f) У випадку перекладу на польську мову рекомендації, оформленої іноземною мовою, його не треба засвідчувати нотаріально;

g) Рекомендації не можуть бути ані ксеро- ані сканованими копіями, лише оригіналами;

h) Рекомендації не можуть направлятись одночасно на інший конкурс.;

3) Порт-фоліо в паперовому вигляді або на диску CD/DVD;

4) Рецензій;

5) Копії диплому про закінчення вищого навчального закладу, разом з нотаріальним перекладом.

NCK залишає за собою право вносити коректи в запропоновану програму в тій частині, яка стосується місця перебування стипендіата і його куратора.
Не передбачається можливість надавати доповнення до комплекту документів після завершення терміну 15 жовтня 2014 р.
Формуляр Заявки не повинен бути зшитим, склеєним або прошитим пружиною.
Направлення заявки про надання стипендії означає водночас, що Заявник приймає умови надання стипендій, які випливають з положень Закону про організацію і здійснення культурної діяльності (Збірка законів 2012 р. поз. 406), Розпорядження Міністра культури і національної спадщини від 24.05.2012 р. у справі детальних правил і порядку надання стипендій особам, які займаються художньою творчістю, популяризацією культури і піклуються про пам`ятки, а також щодо розміру таких стипендій (Збірка законів 2012 р. поз. 612), Закону про державні фінанси (Збірка законів 2009 р. № 157, поз. 1240 з подальшими змінами), а також ухвалених на основі цих документів наказів Міністра, що викладені в оголошенні про конкурс на отримання стипендії „Gaude Polonia” 2015 року.
Заявник, заявляючи про свою участь у конкурсі, підтверджує, що ознайомився зі зразком угоди про стипендію.

Оцінка Заявок

Подані заявки з формальної точки зору оцінюються працівниками NCK.
Заявки, які правильно оформлені з формального боку, далі по суті розглядає Комісія.
Членів Комісії призначає Міністр на основі пропозицій, поданих директором NCK.
Комісія складається з представників Міністерства культури і національної спадщини, NCK та представників інших установ культури і творчих кіл.
Комісія діє на основі розпорядку роботи Комісії.

Стипендії надаються, відповідно до рішення Міністра і на основі рекомендацій Комісії.
Рішення Міністра про надання стипендії приймається в період не раніше 15 грудня 2014 р., але не пізніше 31 грудня 2014 р.
У виняткових ситуаціях (виконання важливих державних інтересів) Міністр може прийняти рішення про надання стипендії „Gaude Polonia” без його звернення за рішенням Комісії.

Повідомлення та оголошення про рішення

Усі Заявники отримують повідомлення про результати конкурсу. Заявники, яким надано стипендію, отримають повідомлення в паперовому вигляді, а інші учасники – електронною поштою.
Інформація про надання стипендії публікується в Бюлетені публічної інформації Міністерства.
Інформація про надані стипендії, разом з інформацією про країну походження і спеціальність кандидатів, публікується на інтернет-сторінці NCK.

Розрахунок з використання стипендії

Стипендіат зобов`язаний скласти предметний звіт по суті реалізації проекту стипендії (з доданням, в міру можливості, промо-матеріалів у паперовій формі або на диску CD/DVD), в рамках якого буде також представлена інформація щодо ознайомлення Стипендіата з сучасною польською культурою.
Усі зміни, які стосуються мети надання стипендії, потребують письмової згоди на це куратора і NCK.

УВАГА! Заявку необхідно заповнювати розбірливо, на комп`ютері або друкованими літерами.